Search billions of records on Ancestry.com
   

Longdu surnames


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Chinese Surnames Queries ] [ FAQ ]

Posted by Adam Won (75.82.101.15) on April 03, 2007 at 04:05:33:

In what villages in Longdu, Shekki, Zhongshan has Wang/Wong or Miu surnames as a predominate family clan or made a significant portion of its population?

Villages Long Du
􁚊􁙰􁛩 Long Tou Huan Lung Tou Wan Long Tow Wan
􁚢􀦦􀛮 Ling Hou Heng Leng Hau Hang Ling Ho Harng
􁎌􀙷 Hao Tu Hou Tou Hou Tuo
􁂆􁋧 Yun Han Wan Hon Yuen Han
􁚊􁅗 Long Rui Lung Sui Long Soy
􁀽􀟡 Xiang Jiao Chung Gok Chung Kok
􀝂􁄻 Kan Xi Ham Kai Kum Kei
􀟐􀕞 Xiu Shan Sau Shan Sau Shan
􀘹􀣔􀥼 Shen Ming Ting San Ming Ting Sun Ming Ting
􁁼􀚋 Long Xu Lung Ju Long Hee
􀯰􁙰 Cong Tou Cung Tau Chung Tou
􀕀􁖻 Xiaze Ha Zak
Villages Liang Du
􀛎􀟐􁂼 Zhu Xiu Yuan Chu Shu Yuen
􃠬􀪭 Heng Mei Hom Mei
􀾀􁙰 Du Tou Da Tou
􀗧􀘀 Beitai Buck Toy
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject: Re: Longdu surnames

Comments:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Chinese Surnames Queries ] [ FAQ ]