Search billions of records on Ancestry.com
   

The Ng Family Benevolent Association of New England

紐 英 倫 伍 胥 山 公 所

22 Tyler Street Boston MA 02111 USA
Tel: 617-482-2163

Contact Us

 

鳴謝捐贈香油給伍胥山公所芳名列下。

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

 

2007 2007
1 紐約 伍俊生 100.00 1 波士頓 黃官羨 200
2 紐約 伍健平 100.00 2 波士頓 黃氏宗親會 100
3 紐約 伍長壽 100.00 3 波士頓 黃國健 100
4 紐約 伍卓槐 60.00 4 波士頓 黃煜棠 50
5 波士頓 伍振楊 500.00 5 波士頓 黃氏婦女部 50
6 波士頓 學生家長 175.00 6 波士頓 黃文彩 50
7 波士頓 伍瑞莊 150.00 7 波士頓 黃君裕夫婦 50
8 波士頓 伍經廉 130.00 8 波士頓 黃傳禎夫婦 50
9 波士頓 伍競偉夫婦 100.00 9 波士頓 黃偉炎 50
10 波士頓 伍佩芬夫婦 100.00 10 波士頓 黃仁焯 50
11 波士頓 伍伯和夫婦 100.00 11 波士頓 黃賢池 30
12 波士頓 伍彩娥 80.00 12 波士頓 黃立輝 30
13 波士頓 伍銀寬姑 50.00 13 波士頓 黃國麟 30
14 波士頓 伍金楊夫婦 50.00 14 波士頓 黃國瀚 30
15 波士頓 伍輝民夫婦 50.00 15 波士頓 黃國威夫婦 30
16 波士頓 伍衛洪 50.00 16 波士頓 黃夢彪 25
17 波士頓 伍育俊夫婦 50.00 17 波士頓 黃鼎光 20
18 波士頓 伍綺蓮姑 50.00 18 波士頓 黃錦源 20
19 波士頓 伍紹仁夫婦 50.00 19 波士頓 黃述沾 20
20 波士頓 伍福群 50.00 20 波士頓 黃美 20
21 波士頓 伍瑞光 50.00 21 波士頓 黃維明 20
22 波士頓 伍瑞偉夫婦 50.00 22 波士頓 黃紀愍 20
23 波士頓 伍煥華 50.00 23 波士頓 黃瑞高 20
24 波士頓 伍惠華夫婦 50.00 24 波士頓 黃王培 20
25 波士頓 伍悅快 50.00 25 波士頓 黃渭洲 20
26 波士頓 伍壽康 50.00 26 波士頓 黃海旋 20
27 波士頓 伍國榮夫婦 50.00 27 波士頓 黃樹華 20
28 波士頓 伍國明夫婦 50.00 28 波士頓 黃榮深 20
29 波士頓 伍侃滋夫婦 50.00 29 波士頓 黃廷深 20
30 波士頓 Ng, John 50.00 30 波士頓 黃寬榮 20
31 波士頓 伍碧珍 40.00 31 波士頓 黃宗憲 20
32 波士頓 伍國瑜夫婦 40.00 32 波士頓 黃宇泮 20
33 波士頓 伍霞清 30.00 33 波士頓 黃夢光 20
34 波士頓 伍錦素 30.00 34 波士頓 黃偉紆 20
35 波士頓 伍金樹夫婦 30.00 35 波士頓 黃偉本 20
36 波士頓 伍金亮夫婦 30.00
37 波士頓 伍達慈 30.00
38 波士頓 伍逸文 30.00
39 波士頓 伍耀旋 30.00
40 波士頓 伍碧香夫婦 30.00
41 波士頓 伍百鍊夫婦 30.00
42 波士頓 伍瑞泮 30.00
43 波士頓 伍清蘭 30.00
44 波士頓 伍宏就夫婦 30.00
45 波士頓 伍國仕 30.00
46 波士頓 伍卓榮 30.00
47 波士頓 伍倫恩 30.00
48 波士頓 伍侃如夫婦 30.00
49 波士頓 伍佩芳 30.00
50 波士頓 伍仕培夫婦 30.00
51 波士頓 伍諒芳 25.00
52 波士頓 伍小娥 25.00
53 波士頓 伍黃佩葉 20.00
54 波士頓 伍馬常 20.00
55 波士頓 伍錦池 20.00
56 波士頓 伍輝章 20.00
57 波士頓 伍英亮夫人 20.00
58 波士頓 伍艷霞 20.00
59 波士頓 伍翠霞 20.00
60 波士頓 伍立仁 20.00
61 波士頓 伍百權夫人 20.00
62 波士頓 伍淑連 20.00
63 波士頓 伍毅斌 20.00
64 波士頓 伍桂林 20.00
65 波士頓 伍松耀 20.00
66 波士頓 伍新彩 20.00
67 波士頓 伍挺穩 20.00
68 波士頓 伍慧明 20.00
69 波士頓 伍恩常 20.00
70 波士頓 伍德仁 20.00
71 波士頓 伍庭暢 20.00
72 波士頓 伍國豪 20.00
73 波士頓 伍國光 20.00
74 波士頓 伍健超 20.00
75 波士頓 伍統生 10.00
76 波士頓 伍彩寶 10.00